UNA APROXIMACIÓ QUANTITATIVA A L’ANÀLISI DE L’ESCRIPTURA DEL SUD-OEST

  • Joan Ferrer i Jane Grup Littera
Palabras clave: Escriptura del Sud-oest, Escriptura Tartèssia, Escriptures Paleo-Hispàniques, Escriptures no Desxifrades, Escriptura ibèrica

Resumen

En aquest treball s’analitza l’escriptura del sud-oest, també coneguda com a tartèssia, des d’una perspectiva fonamentalment quantitativa, aprofitant que l’estructura d’aquesta escriptura la fa especialment adequada per una anàlisi d’aquest estil. L’objectiu és avaluar les discrepàncies entre investigadors en la interpretació dels signes de valor encara no consensuat i prendre partit, quan sigui possible, amb l’ajut dels indicadors quantitatius, però sense perdre de vista la informació qualitativa procedent de l’estreta re- lació de l’escriptura del sud-oest amb l’escriptura ibèrica sud-oriental.

Biografía del autor/a

Joan Ferrer i Jane, Grup Littera

El Grupo de Investigación LITTERA se integra en la Universitat de Barcelona.

Citas

IXCLCP: F. Beltrán, J. D’Encarnação, A. Guerra y C. Jordán (eds.), Acta Palaeohispanica X[= PalHisp 9], Zaragoza 2009

XICLCP: X. Ballester, F. Beltrán, F.J. Fernández, C. Jordán y J. Siles (eds.),Acta Palaeohispanica XI[= PalHisp 13], Zaragoza 2013.

Almagro 2004: M. Almagro, “Inscripciones y grafitos tartésicos de la necrópolis orientalizante de Medellín”, PalHisp 4, 2004, 13-44.

Correa 1985: J.A. Correa, “Consideraciones sobre las inscripciones tartesias”, en: J. de Hoz (ed.), Actas del III Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas, Salamanca 1985, 377-395.

Correa 1987: J.A. Correa, “El signario tartesio”, en: J. Gorrochategui, J.L. Melena y J. Santos (eds.), Studia Palaeohispanica. Actas del IV Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas, Vitoria 1987,2-3, 275-284.

Correa 1992: J.A. Correa, “La epigrafía tartesia”, Forum Ibero-Americanum, 7, 1992, 75-114.

Correa 1993: J.A. Correa, “El signario de espanca (castro verde) y la escritura tartesica”, en: J. Untermann y F. Villar (eds.), Lengua y cultura en la Hispania prerromana. Actas del V Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica, Salamanca 1993, 521-562.

Correa 1993b: J.A. Correa, “Secuencias vocálicas dobles en las inscripciones en escritura tartesia”, en:F. Heidermanns, H. Rix y E. Seebold (eds.),Sprachen und Schriften des antiken Mittelmeerraums., Innsbruck 1993, 53-62.

Correa 1996: J.A. Correa, “La epigrafía del Sudoeste: estado de la cuestión”,en: F. Villar y J. D’Encarnação (eds.), La Hispania prerromana. Actas del VI Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica, Salamanca 1996. 65-75.

Correa 1996b: J.A. Correa, “Grafito paleo-hispánico hallado en el depósito votivo de Garvão”, Spal 5, 1996, 167-170.

Correa 2002: J.A. Correa, “Crónica Epigráfica del Sudoeste”,PalHisp 2,2002, 407-409

Correa 2004: J.A. Correa, “Crónica Epigráfica del Sudoeste”,PalHisp 4,2004, 283-284

Correa 2005: J.A. Correa, “Del alfabeto fenicio al semisilabario paleohispánico”, en: F. Beltrán, C. Jordán y J. Velaza (eds.), Acta Palaeohispanica IX[= PalHisp 5], Zaragoza 2005, 137-154.

Correa 2006: J.A. Correa, “Crónica Epigráfica del Sudoeste”,PalHisp 6, 2006, 295-298

Correa 2008: J.A. Correa, “Crónica Epigráfica del Sudoeste IV”,PalHisp 8, 2008, 295

Correa 2009: J.A. Correa, “Identidad, cultura y territorio en la Andalucía prerromana a través de la lengua y la epigrafía”, en: F. Wulff y M. Álvarez (eds.), Identidades, culturas y territorios en la Andalucía prerromana, Málaga 2009, 273-295.

Correa 2011: J.A. Correa, “La leyenda indígena de las monedas de Salacia y el grafito de Abul (Alcácer do Sal, Setúbal)”, en: J.L. Cardoso y M. Almagro (eds.), Lucius Cornelius Bocchus, escritor lusitano da Idade da Prata, Lisboa-Madrid 2011, 103-112.

Correa i Zamora 2008: J.A. Correa y J.Á.Zamora, “Un grafito tartesio hallado en el yacimiento del Castillo de Doña Blanca (Puerto de Sta. María, Cádiz)”, PalHisp 8, 2008, 179-196.

Correia 1996: V.H. Correia, A epigrafia da Idade do Ferro do Sudoeste da Península Ibérica. Porto 1996.

Correia 2004: V.H. Correia, “Duas epígrafes do sudoeste do museu arqueológico e lapidar do infante d. Henrique (Faro, Portugal)”, PalHisp 4, 2004, 245-249.

Correia 2009: V.H. Correia, “A escrita do Sudoeste: uma visão retrospectiva e prospectiva”, en: XCLCP, 309-321.

Correia 2014: V.H. Correia, “A escrita do sudoeste da península ibérica: velhos dados, novas teorias e a sua importância para o estudo das antigas culturas hispânicas”, Portugalia Nova Série 35, 2014, 77-93.

Marques 1993: A. Marques de Faria, “A propósito do V Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica”,Penélope 12, 1993, 145-161.

Marques 1994: A. Marques de Faria, “Uma inscrição em caracteres do Sudoeste achada em Mértola”, Vipasca 3, 1994, 61-63.

Marques y Monge 1998: A. Marques de Faria y A. Monge Soares, “Uma inscrição em caracteres do Sudoeste proveniente da Folha do Ranjão (Baleizão, Beja)”, RPA1.1, 1998, 153-160.

Marques, Monge y Monge 2014: A. Marques deFaria, A.M. Monge Soares y R. Monge Soares, “Novo fragmento da inscrição em caracteres do Sudoeste proveniente da Folha do Ranjão (Baleizão, Beja)”,RPA17.1, 2014, 159-166.

Eska 2014: J. Eska, “Comments on John T. Koch’s Tartessian-as-Celtic Enterprise”, JIES42, 2014, 428-438.

Ferrer 2005: J. Ferrer, “Novetats sobre el sistema dual de diferenciació gràfica de les oclusives”, en:IXCLCP, 957-982.

Ferrer 2010: J. Ferrer,“El sistema dual de l’escriptura ibèrica sud-oriental”, Veleia 27, 2010, 69-113.

Ferrer 2013: J. Ferrer, “Els sistemes duals de les escriptures ibèriques”, en:XICLCP, 445-459.

Ferrer 2014: J. Ferrer, “Ibèric kutu i els abecedaris ibèrics”, Veleia 31, 2014,227-259.

Ferrer 2015: J. Ferrer, “Las dualidades secundarias de la escritura ibérica nororiental”, ELEA 14, 2015, 309-364.

Ferrer e.p.: J. Ferrer, “Algunas reflexiones sobre la genealogía de lasescrituras paleohispánicas”, en: Acta Palaeohispanica XI [= PalHisp 17], en prensa.

Ferrer, Moncunill i Velaza 2015: J. Ferrer, N. Moncunill y J. Velaza, “Towards a systematisation of Palaeohispanic scripts in Unicode: synthesising multiple transcription hypotheses into two consensus encodings”, PalHisp 15, 2015, 13-55.

Gomes 2009: M.V. Gomes, “Fragmento de estela epigrafada da I Idade do Ferro do Sudoeste Peninsular, procedente de Sabóia (Odemira, Beja, Portugal)”, Arqueologia & Historia 60-61, 2008-09,143-148.

Gomes i Cabrita 2007: M.V. Gomes y L.M. Cabrita, “Inscriçao, na escrita do sudoeste, do Vale de Águia. São Bartolomeu de Messines, Silves”, Arqueologia & Historia 58-59, 2006-07, 79-82.

Gorrochategui 2013: J. Gorrochategui, “Hispania Indoeuropea y no Indoeuropea”, Iberia e Sardegna, Milán 2013, 47-64.

Guerra 2002: A. Guerra, “Novos monumentos epigrafados com escrita do Sudoeste da vertente setentrional da Serra do Caldeirão”, RPA5.2, 2002, 219-231.

Guerra 2009: A. Guerra, “Novidades no âmbito da epigrafia pré-romana do Sudoeste hispânico”,en: IXCLCP, 323-338.

Guerra 2013: A. Guerra, “Algumas questões sobre as escritas pre-romanas do Sudoeste hispanico”, en: XICLCP, 323-345.

Guerra et al 1999: A. Guerra, A.C.Ramos, S. Melro e I.A.Pires, “Uma estela epigrafada da ldade do Ferro, proveniente do Monte Novo do Castelinho (Almodôvar)”, RPA2.1, 1999, 143-152.

Guerra et al. e.p.: A. Guerra, R. Cortes, P. Barros yS. Melro,“Notícia preliminar de uma nova estela com escrita do Sudoeste, proveniente da Herdade do Monte Gordo (Almodôvar)”, en: V Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular, en prensa

Hoz 1976: J. deHoz, “La epigrafía prelatina meridional en Hispania”, en: Jordá, J. de Hoz y L Michelena (eds.), Actas del I Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica, Salamanca 1976, 227-317.

Hoz 1989: J. deHoz: “El desarrollo de la escritura y las lenguas en la zona meridional”, en: M.ª E. Aubet (ed.), Tartessos. Arqueología protohistórica del Bajo Guadalquivir, Sabadell 1989,523-587.

Hoz 2005: J. deHoz, en Catálogo de estelas decoradas del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, Badajoz 2005, 52-54.

Hoz 2005b: J. deHoz, “La recepción de la escritura en Hispania como fenómeno orientalizante”, en: S. Celestino, J. Jiménez (eds.), El período orientalizante. Actas del IIISimposio Internacional de Arqueología de Mérida: Protohistoria del Mediterráneo Occidental.1, Mérida 2005, 363-381.

Hoz 2010: J. deHoz,Historia lingüística de la Península Ibérica en la antigüedad. I. Preliminares y mundo meridional prerromano. Madrid 2010.

Hoz 2013: J. deHoz, “La lingüística ibérica antes y después de L. Michelena”, en:IIICongreso de la Cátedra Luis Michelena, Vitoria 2013, 643-672.

Koch 2009: J.T. Koch, “A Case for Tartessian as a Celtic Language”, PalHisp 9, 2009, 339-351.

Koch 2013: J.T. Koch, “La fórmula epigráfica tartesia a la luz de los descubrimientos de la necrópolis de Medellín”, en:XICLCP, 347-357

Koch 2014: J.T. Koch, “On the Debate over the Classification of the Language of the South-Western (SW) Inscriptions, also known as Tartessian”, JIES42, 2014,439-467.

Luján 2013: E.R. Luján, “Celtic and Celtiberian in the Iberian Peninsula”, Iberia e Sardegna, Milán 2013, 97-112.

Maluquer 1968: J. Maluquer, Epigrafía prelatina de la península ibérica, Barcelona 1968.

Mikhailova 2010: T.A. Mikhailova, “J.T. Koch. Tartessian: Celtic in the South-West at the Dawn of history (Celtic Studies Publication XIII). Aberystwyth: Centre for advanced Welsh and Celtic studies, 2009”, Вопросыязыкознания3, 2010, 140-145.

Prósper 2014: B.Mª Prósper, “Some Observations on the Classification of Tartessian as a Celtic Language”, JIES42,2014,468-486.

Rodríguez 2000: J. Rodríguez, “La lectura de las inscripciones sudlusitano-tartesias”,Faventia 22.1, 2000, 21-48.

Rodríguez 2000b: J. Rodríguez,“Sobre la geminación gráfica de signos vocálicos en la escritura sudlusitano-tartesia”, Veleia 17, 2000, 147-152.

Rodríguez 2009: J. Rodríguez, “La lengua sudlusitana”, Studia Indogermanica Łodziensia 6, 2005-09, 83-108.

Rodríguez 2015: J. Rodríguez, “De nuevo sobre la lectura de la escritura monumental tartesia o sudlusitana”, Veleia 32, 2015, 125-150.

Schmoll 1961: U. Schmoll, Die sudlusitanischen Inschriften, Wiesbaden 1961.

Toscano i Correa 2014: C. Toscano y J.A. Correa, “Grafitos tartesios hallados en Niebla (Huelva) y su contexto arqueológico”, Onoba 2, 2014, 45-54.

Untermann 1980: J. Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum.IIDie iberischen Inschriften aus Sudfrankreich, Wiesbaden 1980.

Untermann 1990: J. Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum.IIIDie iberischen Inschriften aus Spanien, Wiesbaden 1990.

Untermann 1997: J. Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum IVDie tartessischen, keltiberischen und lusitanischen Inschriften, Wiesbaden 1997.

Valério 2008: M. Valério, “Origin and development of the Paleohispanic scripts: the orthography and phonology of the Southwestern alphabet”, RPA11.2, 2008, 107-128.

Valério 2014: M. Valério, “The Interpretative Limits of the Southwestern Script”, JIES42, 2014,439-467.

Valério 2016: M. Valério, “Reflexões sobre a origem e formação da escrita paleo-hispânica do sudoeste e o seu lugar na história dos sistemas de escrita”, PalHisp 16, 2016.

Velaza 2013: J. Velaza, J. 2013: “Tres inscripciones sobre plomo de La Carencia (Turís, Valencia)”, en: XICLCP, 539-550.

Publicado
2019-04-10
Cómo citar
Ferrer i Jane, J. (2019). UNA APROXIMACIÓ QUANTITATIVA A L’ANÀLISI DE L’ESCRIPTURA DEL SUD-OEST. Palaeohispanica. Revista Sobre Lenguas Y Culturas De La Hispania Antigua, (16), 39-79. https://doi.org/10.36707/palaeohispanica.v0i16.25
Sección
Estudios